> restart:#"m09_p31"

> read`../therm_chem.m`:with(therm_chem);with(therm_proc):

[Ateo, Mf, PCI, PCS, eqEQ, eqMIX, eq_fit, get_hgs_data, hgs_r25, nulist, seqEBE]

A la boca de un mechero de 1 cm de diámetro llega una mezcla de 0,015 l/s de acetileno y 0,2 l/s de aire, todo ello a 92 kPa y 20 ºC. Se pide:
 1. Exceso de aire teórico.
 2. Incremento molar debido a la reacción.
 3. Número de Reynolds a la salida.
 4. Sabiendo que la velocidad de deflagración laminar es de 1,5 m/s, determinar la geometría de la llama.
 5. Temperatura de la llama.
 6. Calor generado.

Datos:

> su1:="Aire":su2:="H2O":fuel:=C2H2:dat:=[D=0.01*m_,Vf=0.015e-3*m_^3/s_,Va=0.2e-3*m_^3/s_,p0=92e3*Pa_,T0=(20+273)*K_,Vq=1.5*m_/s_];

[D = `+`(`*`(0.1e-1, `*`(m_))), Vf = `+`(`/`(`*`(0.15e-4, `*`(`^`(m_, 3))), `*`(s_))), Va = `+`(`/`(`*`(0.2e-3, `*`(`^`(m_, 3))), `*`(s_))), p0 = `+`(`*`(0.92e5, `*`(Pa_))), T0 = `+`(`*`(293, `*`(K_))...

Eqs. const.:

> Adat:=get_gas_data(su1):Wdat:=get_gas_data(su2),get_liq_data(su2):get_pv_data(su2):dat:=op(dat),op(subs(g=g0,[Const])),Adat,SI2,SI1:Mf_:=rhs(Mf(fuel));

`+`(`/`(`*`(0.260e-1, `*`(kg_)), `*`(mol_)))

a) Exceso de aire teórico.

> eq15_2;eq1_:=Ateo(fuel):evalf(%,2);eq2:=A=Va/Vf;eq2_:=subs(dat,eq2);eq3:=eq15_4;eq3_:=subs(A[0]=rhs(eq1_),eq2_,eq3);

A[0] = `/`(`*`(`+`(u, `*`(`/`(1, 4), `*`(v)), `-`(`*`(`/`(1, 2), `*`(w))), y)), `*`(c21))
A[0] = 12.
A = `/`(`*`(Va), `*`(Vf))
A = 13.33
e = `+`(`/`(`*`(A), `*`(A[0])), `-`(1))
e = .120

b) Incremento molar debido a la reacción

> eq:=eqMIX(a*fuel+a*A*(c21*O2+c79*N2)=[2,3,4,6]);sol1_:=solve(subs(dat,{eqNX,eqBC,eqBH,eqBO,eqBN,eq2}),{a,A,x[Comp[2]],x[Comp[3]],x[Comp[4]],x[Comp[6]]});i:='i':rel_mol:=sum(delta_[i]*x[Comp[i]],i=1..C_)/(a+a*A);rel_mol_:=subs(sol1_,rel_mol);

`+`(`*`(a, `*`(C2H2)), `*`(a, `*`(A, `*`(`+`(`*`(c21, `*`(O2)), `*`(c79, `*`(N2))))))) = `+`(`*`(x[O2], `*`(O2)), `*`(x[N2], `*`(N2)), `*`(x[CO2], `*`(CO2)), `*`(x[H2O], `*`(H2O)))
{A = 13.33, a = 0.7231e-1, x[CO2] = .1446, x[H2O] = 0.7231e-1, x[N2] = .7614, x[O2] = 0.2164e-1}
`/`(`*`(`+`(x[O2], x[N2], x[CO2], x[H2O])), `*`(`+`(a, `*`(a, `*`(A)))))
.9652

c)  Número de Reynolds a la salida.

> eq4:=Rey=v*D*rho/mu;eq5:=v=(Va+Vf)/(Pi*D^2/4);eq5_:=v=evalf(subs(dat,rhs(eq5)));eq6:=subs(T=T0,p=p0,R=R[u]/Mm,eq1_12);eq7:=Mm=(Va*Ma+Vf*Mf)/(Va+Vf);eq7_:=subs(Mf=Mf_,Ma=M,dat,eq7):evalf(%,2);eq6_:=subs(Const,eq7_,dat,eq6);eq4_:=subs(eq5_,eq6_,dat,eq4);

Rey = `/`(`*`(v, `*`(D, `*`(rho))), `*`(mu))
v = `+`(`/`(`*`(4, `*`(`+`(Va, Vf))), `*`(Pi, `*`(`^`(D, 2)))))
v = `+`(`/`(`*`(2.737, `*`(m_)), `*`(s_)))
rho = `/`(`*`(p0, `*`(Mm)), `*`(R[u], `*`(T0)))
Mm = `/`(`*`(`+`(`*`(Va, `*`(Ma)), `*`(Vf, `*`(Mf)))), `*`(`+`(Va, Vf)))
Mm = `+`(`/`(`*`(0.29e-1, `*`(kg_)), `*`(mol_)))
rho = `+`(`/`(`*`(1.203, `*`(kg_)), `*`(`^`(m_, 3))))
Rey = 1830.

d) Sabiendo que la velocidad de deflagración laminar es de 1,5 m/s, determinar la geometría de la llama.

> eq8:=sin(alpha)=Vq/Vs;alpha:=arcsin(subs(eq5_,dat,Vq/v));H:='D/(2*tan(alpha))';H_:=subs(dat,H);

sin(alpha) = `/`(`*`(Vq), `*`(Vs))
.5801
`+`(`/`(`*`(`/`(1, 2), `*`(D)), `*`(tan(alpha))))
`+`(`*`(0.7630e-2, `*`(m_)))

i.e. un cono de 7,6 mm de altura.

e) Temperatura de la llama.

> eq15_7_2;PCI_:=subs(sol1_,PCI(eq)/a);eqTa_:=subs(sol1_,cpComp,dat,eqTa);

Ta = `+`(T25, `/`(`*`(a, `*`(PCI)), `*`(Sum(`*`(x[Com[i]], `*`(c[p, i])), i = 1 .. CP))))
`+`(`/`(`*`(0.1255e7, `*`(J_)), `*`(mol_)))
Ta = `+`(`*`(2697., `*`(K_)))

i.e., unos 2580 K.

e) Calor generado.

> Q:=PCI*nf;nf:=p0*Vf/(R[u]*T0);nf_:=subs(Const,dat,nf);Q_:=subs(dat,PCI_*nf_);

`*`(PCI, `*`(nf))
`/`(`*`(p0, `*`(Vf)), `*`(R[u], `*`(T0)))
`+`(`/`(`*`(0.6266e-3, `*`(mol_)), `*`(s_)))
`+`(`*`(786.4, `*`(W_)))

i.e. unos 790 W.

>